L»Escola Mediterrí nia de Comunicació vol ajudar les persones que desitgen formarse, a les organitzacions en general, partits polítics, associacions i ONGs en la creació de noves xarxes d’informació i dotarlos d»efectius humans i tècnics amb uns requisits mínims de formació el més integral possibles.


De tal forma, el telereporter/ra sorgit de aquest curs-taller podrí  filmar i editar continguts, i després podrí  inserir-los en un model innovador de TV per Internet, i inclús emetre»ls en una TV experimental de curt abast, així com dependre a muntar el seu propi canal de TV.

Els/les alumnes realitzaran prí ctiques amb equips professionals de producció i edició digital, í udio, vídeo i aplicacions multimèdia del Taller Audiovisual de la Universitat de València.

Des de la prìpia autonomia i autosuficiència d’execució de continguts de les diferents organitzacions, podrem arribar a una pluralitat de continguts desitjable en aquest moment, que repercutirí  positivament en l’accés cada vegada més popular als mitjans propis de comunicació, que puga frenar els monopolis d’informació.

Per aixì, vos fem una crida a l»assistència a aquest curs, en la convicció que serí  d»utilitat tant per a la vostra organització, com en la consecució d»una societat més informada i plural, al mateix temps que ajudeu a l’auto finaní§ament d»un projecte com Plurí lia.

Organitza Escola Mediterrí nia de Comunicació

Data 18 al 29 de Juliol
Horari 9 a 14 hores de Dilluns a Divendres

Lloc Taller de l»Audiovisual Universitat de València
Gascó Oliag s/n

Duració 40 hores

Equipament Tecnolìgic.

Els alumnes realitzaran les prí ctiques amb els equips professionals de producció i edició digital d»í udio, vídeo i aplicacions multimèdia del Taller d»Audiovisuals de la Universitat de València.

Com Muntar un canal de TV

El Curs de telereporters acabarí  amb un exercici que permetrí  als alumnes deprendre a muntar un canal de televisió de barri amb un baix cost.

Dirigit a Alumnes de periodisme i comunicació audiovisual i estudiants en
general.
Encarregats de premsa d»associacions, sindicats, ONGs, moviments,
Cooperatives, municipalitats.

Informació Responsable Comercial :
Jesús March
661539293/961100190

Preinscripcions electrìniques

http://www.escuelamediterraneadecomunicacion.com

Cost Matrícula
Estudiants i associats 150 euros
Particulars Entitats i Ajuntaments 200 euros

Places Limitades

Objectius

Formar un professional capaí§ de:
«¢ reportear
«¢ manejar una cí mera
«¢ editar
«¢ crear un mitjí  de comunicació per Internet

Programa del Curs

Nous mitjans de comunicació audiovisuals

Continguts teìrics

– Fonaments bí sics de teoria de la comunicació.
– Característiques generals dels mitjans audiovisuals: situació actual del mitjí  televisiu.
– Introducció a la realització audiovisual.

– Revolució digital i Globalització.
– La convergència digital.
– La Televisió Digital Terrestre.

– Internet com a mitjí  de comunicació.
– Televisió per Internet.
– Els moviments socials i els nous mitjans.
– Telestreet: l»experiència italiana o com instal»¢lar una xí rcia de canals de barri a baix cost.

– Canvis de paradigma: tots podem ser comunicadors.
– Weblogs, la seua histìria i estructura.
– Criteris per a elaborar un blog.

– Identitat de l»autor, disseny de la interfaz.
– Contingut editorial, antiguitat.
– Freqüència d»actualització. Política d»enllaí§os.
– Internet i la weblogs.
– Blogs i periodisme.
– Blogs i educació.

Cóm construir un mitjí  de comunicació

Taller Prí ctic de Weblogs
– Com fer un Blog o bití cola pas a pas? Política d»enllaí§os, blogroll, links.
– Comentaris i debats. Aní lisi d»audiència.
– Recursos per a bloggers, servicis gratuí¯ts d»edició i allotjament de bití coles.
– Blogosfera Hispana, metablogs, blogtracking, buscadors de Blogs, buscadors de Posts.
– Les últimes Novetats: Moblogs, Fotoblogs Videoblogs AudioBlogs.
Edició no lineal

Contingut teìric

– Fonaments generals del muntatge.
– Tècniques d»edició no lineal.
– Tècniques d»edició periodística no lineal.
– Introducció. Edició lineal i edició no lineal.

– El vídeo analìgic i el vídeo digital.
– Captura i importació de material.
– Connexió del magnetoscopi. Utilització del codi de temps en la digitalització.
– Muntatge de seqüències.
– Transicions i efectes.

– Treball d»í udio en Premiere pro. Ajustos de nivells.
– Crossfades. Aplicació d»efectes d»í udio.
– Inserció de rètols.
– La titoladora de premiere pro.
– Composició multicapa en premiere pro.
– Output del material

Taller Prí ctic d»Edició

– Capacitació amb ordinador i programari d»última generació de per a l»edició no lineal de formats periodístics.
– Creació d»un nou projecte. Settings del projecte.
– Organització del material en els discos.
– Interfase del programa. Personalització del teclat.

– La finestra de captura.
– Captura amb la funció «logging»
– Importació d»imatge fixa.

– Creació de clips d»edició. Barres i to.
-Ús dels monitors. Personalització del timeline.
– Marcar punts in-out.
– Domini de les diferents ferramentes d»edició.
– Bolcats a cinta.

– Bolcat directe a dvd.
– Diferents formats d»exportació.
– Exportació de vídeos i imatges a l»ordinadors.

Cóm realitzar un canal de Televisió per Internet

Operador de cí mera

Continguts Teìrics

– Tipus de produccions: Reportatges, vídeos corporatius, documentals, informatius.
– Principis de fotografia.
– Distints llenguatges audiovisuals.
– Equips humans.
– Tècniques de gravació amb equips lleugers i cí meres digitals.

– Conceptes bí sics de la norma broadcast.
– La ferramenta del magnetoscopi. Coneixements i manteniment de magnetoscopis.
– Tipus i models de cí mera, analìgiques i digitals.
– Sistema de cintes (dv, minidv, dvcpro, dvcam, etc.)
– Bateries i fonts d»alimentació.
– La iluminació en la gravació del senyal de vídeo.
– La gravació del senyal d»í udio. Els micrìfons.
– Control de qualitat en gravacions amb equips lleugers.

Taller de Prí ctica de cí mera

– Selecció de l»equip necessari.
– Condicionament de l»equip per al seu trasllat.
– Efectuar la connexió i posada en funcionament.
– Realitzar l»ajust i control del senyal d»í udio / vídeo.

– Compondre la iluminació necessí ria.
– Efectuar les connexions de micrìfons de cí mera o d»ambient.
– Efectuar la captació i gravació d»imatges.
– Condicionar el material registrat.
– Realitzar reportatges.