Desde Pluralia Tv (televisión cooperativista de Valencia) nos envían esta nota de prensa: Vos invitem al acte de cloenda del I Encontre de Mitjans Alternatius Valencians que es celebrí  este dissabte 12 de marí§ a l»avinguda del Cid, 154-3ªplanta. L»encontre es tancarí  a la 18 hores, en un acte obert a tot el públic en el qual l»Assemblea de la Comunicació Social de Barcelona (ACS), Indymedia i els italians de TeleStreet compartiran els seus projectes, servint d»inspiració als mitjans valencians. El projecte de TeleStreet simbolitza l»avantguarda dels projectes de comunicació de base, amb una xarxa de televisions de 250 televisions locals a Italia.


· La iniciativa sorgeix com resposta a l»avantprojecte de llei de l»audiovisual valencií , presentat pel govern del Partit Popular.

· La pretensió dels organitzadors és la creació d»una coordinadora que vetlli per la pervivència de projectes informatius populars, una de les propostes és la creació d»un observatori per la llibertat d»expressió.

RODA DE PREMSA DIVENDRES

11 MARí‡: a les 13h. en la seu de Plurí liaTV Cooperativa Valenciana (Av. del Cid, 154-3ª planta) per a informar sobre la Primera Trobada de Mitjans Alternatius Valencians que tindrí  lloc el 12 de marí§ (el programa del qual adjuntem) i sobre la constitució d»una Coordinadora Valenciana per la Regulació del Tercer Sector de la Comunicació. La Federació Valenciana de Tècnics Audiovisuals i sectors representatius del teixit associatiu valencií  protegiran les iniciatives comunicatives inserides en el Tercer Sector, mitjans públics no governamentals, entre les quals se situa la cooperativa valenciana Plurí lia TV.

Assistiran també representants de «TELE STREET», un moviment que ha sorgit a Ití lia que compta amb 250 televisions locals alternatives.

Partint d»una aní lisi de l»avantprojecte de l»audiovisual valencií  convoca als mitjans i a la ciutadania valenciana a la primera trobada de mitjans alternatius del País Valencií .

GARANTIR EL TERCER SECTOR COMUNICATIU

Aquesta primera trobada serí  un punt de reflexió i de debat, prenent com referencia les iniciatives legals del Govern Autonìmic i del parlament central tocant al procés de digitalització de les rí dios i televisions locals. Servirí  per a fomentar el coneixement mutu i la interrelació entre els diferents projectes i realitats comunicatives valencianes. Aquestes iniciatives tenen un denominador comú: mitjans informatius de participació ciutadana, complementaris a la versió oficial i garants de la visibilitat dels conflictes de distints pobles, barris i districtes.

La trobada servirí  per a constituir una Coordinadora Valenciana, fruit del debat i de la interrelació dels distints mitjans presents. Es confeccionarí  un calendari d»accions a prendre davant la prìxima aprovació de l»avantprojecte de llei de l»audiovisual valencií  presentada pel govern del Partit Popular, creant-se eines que perdurin en el temps i que serveixin per a garantir el Tercer Sector Comunicatiu i les llibertats d»informació i d»expressió. Una de les propostes que llaní§arí  Plurí lia TV és un Observatori de Mitjans, donada la inexistència de cap ìrgan o institució que protegeixi i denuncií¯ els atacs a mitjans d»informació d»iniciativa ciutadana.

Telèfons de contacte: 96 11 00 190/ 96 350 13 38.